Aktualności

Rozwój regionu tematem społecznych konsultacji

5 czerwca ponad 150 przedstawicieli społeczności powiatu opolskiego wzięło  udział w konferencji zorganizowanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana i Starostę Opolskiego Zenona Rodzika, poświęconej wykorzystaniu środków wspólnotowych w regionie oraz planom rozwoju województwa i powiatu w kolejnym okresie unijnego programowania. Ideą spotkania było nie tylko przybliżenie zgromadzonym powyższych tematów, ale również poznanie ich opinii, wniosków bądź sugestii, uwzględnianych następnie przy konstruowaniu dokumentów planistycznych.

Kluczowymi zagadnieniami, wokół których koncentrował się program konferencji były trzy dokumenty obejmujące lata 2014-2020: przekazany w kwietniu do społecznych konsultacji projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz, mające być przedmiotem prac do końca bieżącego roku, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spotkanie stanowiło równocześnie element cyklu konsultacji organizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego, zmierzających do wypracowania szczegółowych rozwiązań w zakresie programu rozwoju regionu na najbliższe lata.

W roli prelegentów spotkania wystąpili liczni przedstawiciele instytucji działających na szczeblu wojewódzkim. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, poza współgospodarzem konferencji Marszałkiem Krzysztofem Hetmanem, reprezentowali Aneta Pieczykolan – Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz Zbigniew Januszek – Kierownik Oddziału Wdrażania PROW 2007-2013. Z ramienia Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w debacie udział wziął Zastępca Dyrektora Andrzej Maj. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało również szerokie grono przedstawicieli powiatowej społeczności. Konferencja zgromadziła m.in. burmistrzów, wójtów, radnych, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli zrzeszeń i organizacji pozarządowych, prezesów ochotniczych straży pożarnych oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.
Zebranych na spotkaniu gości powitał Starosta Opolski Zenon Rodzik, który następnie, w pierwszej części swojego wystąpienia przedstawił najważniejsze inwestycje i działania zrealizowane przez Powiat Opolski za sprawą funduszy unijnych w obecnym okresie programowania. Wśród wymienionych przedsięwzięć znalazła się w szczególności modernizacja zabytkowego pałacu w Kluczkowicach, przebudowa drogi powiatowej Wąwolnica – Poniatowa oraz zakup sprzętu medycznego i systemów informatycznych dla SPZOZ. Uczestnicy konferencji zapoznali się z obrazem powiatu opolskiego rysującym się w oparciu o dane statystyczne, a także z dotychczas występującymi w regionie tendencjami, mogącymi stanowić podstawę do wysuwania prognoz na przyszłość. W prezentacji przedstawione zostały ponadto przedsięwzięcia finansowane ze środków unijnych obecnie będące w trakcie realizacji oraz zamierzenia i potrzeby powiatu na lata 2014-2020 – odnoszą się one przede wszystkim do sfery drogownictwa, służby zdrowia i ochrony przeciwpożarowej.
Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman omawiając wykorzystanie funduszy europejskich na terenie powiatu opolskiego podkreślał dużą aktywność naszego regionu w zakresie pozyskiwania tego rodzaju środków. Pod względem wartości dofinansowania przypadającego w latach 2007-2012 na jednego mieszkańca powiat opolski uplasował się w województwie lubelskim w pierwszej piątce, otrzymując unijne wsparcie w kwocie ponad 9 tys. zł na osobę. Marszałek mocno zachęcał do tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów kluczowych i ubiegania się o pomoc oferowaną na szczeblu krajowym. W naszym regionie bowiem, pomimo ponadprzeciętnego w skali Polski zaangażowania w pozyskiwanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, stosunkowo mało projektów realizowanych jest z udziałem dużych funduszy dostępnych na poziomie kraju. Konieczność właściwego wykorzystania przez powiat szansy w postaci budowanego mostu w Kamieniu oraz dobrego spożytkowania potencjału, jakim jest rolnictwo i sadownictwo były kolejnymi silnie akcentowanymi przez Marszałka zagadnieniami.

Tematyka dalszej części konferencji poświęcona została szczegółowej prezentacji poszczególnych dokumentów programowych obejmujących kolejną perspektywę finansową Unii Europejskiej.
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego
Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) przybliżył słuchaczom Dyrektor Bogdan Kawałko. Za główne cele uznano w nim wzmacnianie urbanizacji regionu, restrukturyzację rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich, zwiększanie poziomu wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu, a także integrację województwa lubelskiego. Powiat opolski w przedłożonej propozycji uznany został za Obszar Strategicznej Interwencji w trzech aspektach: gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych; ochrony i kształtowania zasobów wodnych; „nowoczesnej wsi”. Zakwalifikowanie terenu samorządu do powyższych grup będzie go preferowało w zakresie realizacji określonych typów działań.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
Propozycje obszarów wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przedstawiła Dyrektor Aneta Pieczykolan. W nowej perspektywie finansowej wzrosną wydatki na innowacyjność gospodarki oraz cele związane z gospodarką niskoemisyjną. Środki przeznaczone na transport skoncentrowane zostaną wokół modernizacji kolei, a także budowy i modernizacji kluczowych połączeń komunikacyjnych.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej przez rolnictwo powiatu opolskiego było przedmiotem wystąpienia Zastępcy Dyrektora Oddziału ARiMR Andrzeja Maja. Począwszy od 2004 r. do gospodarstw naszego regionu przekazanych zostało blisko 343 mln zł wsparcia. Na dokonywane przez Agencję płatności w głównym stopniu składały się przy tym płatności bezpośrednie (od początku działalności ARiMR stanowiły one 47,80% wszystkich płatności), pomoc krajowa (15,98%) oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,34%). W powiecie opolskim ponadto składana była największa w kraju liczba wniosków o płatność chmielu oraz największą w Polsce powierzchnię zajmowały uprawy owoców miękkich. Inwestycje realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich polegały dotychczas przede wszystkim na modernizacji parku maszynowego, budowie lub modernizacji budynków i zakupie sadzonek.
Wstępne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały przybliżone zgromadzonym przez Kierownika Zbigniewa Januszka. Program będzie nakierowany głównie na wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów rolno-środowiskowych – obejmie sześć priorytetów i trzy cele przekrojowe: innowacje, zmiany klimatu i środowisko.

Po zakończeniu konferencyjnej części spotkania wszyscy goście mieli możliwość skorzystania z przejazdu Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową, której odrestaurowanie możliwe było dzięki realizacji przez Powiat Opolski, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, projektu opiewającego na kwotę ponad 4 mln zł.

Elżbieta Lejwoda