Aktualności
Dzisiaj jest 17 września 2019    |   
Coroczne ćwiczenia kompanii gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej

Coroczne ćwiczenia kompanii gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej

W dniu 12 września 2019r w Opolu Lubelskim odbyły się coroczne ćwiczenia kompanii gaśniczej...

Zatwierdzone wnioski ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Zatwierdzone wnioski ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

10 września br. Starosta Opolski Dariusz Piotrowski spotkał się z Wójtem Gminy Chodel...

Wojewódzkie święto plonów już za nami

Wojewódzkie święto plonów już za nami

Jak co roku część oficjalną uroczystości rozpoczął korowód wieńców dożynkowych...

 • Coroczne ćwiczenia kompanii gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej

  Coroczne ćwiczenia kompanii gaśniczej Komendy...

 • Wolontariusz Paczki to bohater

  Wolontariusz Paczki to bohater

 • Zatwierdzone wnioski ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

  Zatwierdzone wnioski ze środków Funduszu Dróg...

 • Wojewódzkie święto plonów już za nami

  Wojewódzkie święto plonów już za nami

 • Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!

  Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu opolskiego

fotoKwalifikacja wojskowa – zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej – zostanie przeprowadzona na terenie powiatu opolskiego w terminie od 2 do 18 kwietnia 2019 r. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opolu Lubelskim mieścić się będzie w Opolu Lubelskim przy ul. Szpitalnej 9, 24-300 Opole Lubelskie (budynek po dawnym zakładzie opiekuńczo-leczniczym Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim).


Kwalifikacji wojskowej podlegają:
1)mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
2)mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3)osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
a)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ww. ustawy, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4)kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
5)osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Podstawę wezwania do kwalifikacji wojskowej stanowi Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa lubelskiego.
Każda osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma ponadto wezwanie
– z terminem kwalifikacji wojskowej - od burmistrza, wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
W sytuacji, kiedy osoba podlegająca kwalifikacji nie może z ważnych przyczyn stawić się w wyznaczonym przez wójta/burmistrza dniu do kwalifikacji wojskowej, informuje o tym fakcie wójta/burmistrza lub upoważnionego pracownika miasta/gminy, który wyznacza jej inny termin. Czynności tej musi jednak dokonać do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej. Osoba ta winna przedstawić dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się.
Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
-dowód osobisty lub inny dokument (np. paszport) pozwalający na ustalenie tożsamości;
-dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym na wezwaniu nie było możliwe;
-posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
-aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
-dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:

-dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
-posiadane dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych;
-wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa);
-dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Sankcje karne:
W stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny nakładana jest kara grzywny w celu przymuszenia lub przymusowe doprowadzenie przez Policję. Natomiast osoby, które odmawiają poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane podlegają w myśl art. 224 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej karze grzywny lub pozbawienia wolności.

Przepisy prawne
Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich Lubelszczyzny ISOK Logo

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk