Aktualności

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu opolskiego

fotoKwalifikacja wojskowa – zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej – zostanie przeprowadzona na terenie powiatu opolskiego w terminie od 2 do 18 kwietnia 2019 r. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opolu Lubelskim mieścić się będzie w Opolu Lubelskim przy ul. Szpitalnej 9, 24-300 Opole Lubelskie (budynek po dawnym zakładzie opiekuńczo-leczniczym Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim).


Kwalifikacji wojskowej podlegają:
1)mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
2)mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3)osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
a)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ww. ustawy, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4)kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
5)osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Podstawę wezwania do kwalifikacji wojskowej stanowi Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa lubelskiego.
Każda osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma ponadto wezwanie
– z terminem kwalifikacji wojskowej - od burmistrza, wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
W sytuacji, kiedy osoba podlegająca kwalifikacji nie może z ważnych przyczyn stawić się w wyznaczonym przez wójta/burmistrza dniu do kwalifikacji wojskowej, informuje o tym fakcie wójta/burmistrza lub upoważnionego pracownika miasta/gminy, który wyznacza jej inny termin. Czynności tej musi jednak dokonać do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej. Osoba ta winna przedstawić dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się.
Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
-dowód osobisty lub inny dokument (np. paszport) pozwalający na ustalenie tożsamości;
-dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym na wezwaniu nie było możliwe;
-posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
-aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
-dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:

-dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
-posiadane dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych;
-wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa);
-dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Sankcje karne:
W stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny nakładana jest kara grzywny w celu przymuszenia lub przymusowe doprowadzenie przez Policję. Natomiast osoby, które odmawiają poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane podlegają w myśl art. 224 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej karze grzywny lub pozbawienia wolności.

Przepisy prawne
Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.