Aktualności

Rekrutacja rozpoczęta - darmowe komputery

Samorząd Województwa Lubelskiego i Powiat Opolski ogłasza nabór do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim- edycja II”. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego (741 gospodarstw domowych). Udział w Projekcie jest bezpłatny.

O udział w projekcie mogą ubiegać się :Rodziny zastępcze, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z póYn. zm.), które przyjęły dziecko na podstawie prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, po przedstawieniu przez nie tego orzeczenia.

Formularze zgłoszeniowe można składać od 2 kwietnia do 22 kwietnia 2013 r. (pon.-pt. w godzinach pracy urzędu) w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, pokój nr 313.
Więcej informacji można uzyskać w pokoju 303 Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4 tel. 81 827 61 25

Formularze do pobrania:
1.    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
2.    Załączniki do regulaminu
logotyp.jpg