Aktualności

Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego

W Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim dobiega końca realizacja projektu POKL pn. „Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”, który rozpoczął się w lipcu 2011 r. i przebiegał w dwóch edycjach (w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013). Z projektu skorzystało łącznie 336 beneficjentów – 312 uczniów/uczennic Technikum oraz 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych hotelarskich i gastronomicznych.
Za główne cele projektu postawiono rozwój kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, języków obcych, przedsiębiorczości oraz ECCC. Oprócz tego położono nacisk na wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli (barman, kelner, sommelier, carving, barista, obsługa programu Fidelio, ECCC Obsługa Turystyki) czy też podniesienie poziomu motywacji do nauki oraz poziomu samooceny uczniów przez wskazanie możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności przy wyborze drogi zawodowej lub dalszej ścieżki edukacyjnej.
Zajęcia projektowe przyczyniły się do poszerzenia wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie sporządzania i serwowania potraw i napojów, wykorzystania technik kelnerskich i barmańskich, rzeźbienia w owocach i warzywach, obsługi programów komputerowych. Biorący udział w projekcie nauczyciele wykształcili nowe umiejętności, z kolei uczniowie mogli liczyć na podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniami oraz certyfikatami w języku polskim i angielskim. Ponadto zweryfikowali oni swoje wyobrażenia o pracy i zawodzie, a przede wszystkim – zgodnie z założeniami projektu – wzmocnili poczucie własnej wartości i pewności w poszukiwaniu pracy.
Młodzież aktywnie i z dużym zaangażowaniem zdobywała kolejne kwalifikacje, czego potwierdzeniem jest blisko 100% frekwencja na zajęciach. Ankietowani uczniowie bardzo wysoko ocenili realizację kursów w zakresie: zgodności z oczekiwaniami; możliwości praktycznego przećwiczenia podczas zajęć zdobytych wiadomości i umiejętności; form pracy zastosowanych na zajęciach; ogólnej oceny zajęć i osób prowadzących.
     W ramach projektu do prawidłowej jego realizacji zostały zakupione materiały dydaktyczne będące pomocą na prowadzonych zajęciach. Dzięki realizacji projektu Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim doposażony został w tablice interaktywne, sprzęt barmański i baristy, ekspres ciśnieniowy, bieliznę stołową, stoły bankietowe, odzież hotelarską, kamerę cyfrową, filmy edukacyjne i pawilony ogrodowe.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"; Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Jego łączny koszt wynosi 760 769,18 zł, z czego wkład własny stanowi kwota 91 362,18 zł.

Bożena Sajnóg