Aktualności
Dzisiaj jest 19 września 2018    |   
Komunikat

Komunikat

Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z...

 Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich Honorowa statuetka dla Starosty Opolskiego Zenona Rodzika

Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich Honorowa statuetka dla Starosty Opolskiego Zenona Rodzika

11 września 2018 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste Zgromadzenie...

Lubelszczyzna w obiektywie Samotnego Wędrowca

"Lubelszczyzna w obiektywie Samotnego Wędrowca"

Dnia 4 września w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach odbyło się otwarcie wystawy...

Pani Salomea Opoka, mieszkanka powiatu opolskiego skończyła 100 lat!

Pani Salomea Opoka, mieszkanka powiatu opolskiego skończyła 100 lat!

Do grona mieszkańców powiatu opolskiego, którzy mają sto lat dołączyła Pani Salomea Opoka....

 • Sprzątamy Wyżnicę

  Sprzątamy Wyżnicę

 • Komunikat

  Komunikat

 • Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich Honorowa statuetka dla Starosty Opolskiego Zenona Rodzika

  Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów...

 • Lubelszczyzna w obiektywie Samotnego Wędrowca

  "Lubelszczyzna w obiektywie Samotnego Wędrowca"

 • Pani Salomea Opoka, mieszkanka powiatu opolskiego skończyła 100 lat!

  Pani Salomea Opoka, mieszkanka powiatu...

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Udzielono absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas V sesji, Rada Powiatu Opolskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Opolskiego absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.W uzasadnieniu wniosku Komisji Rewizyjnej wnioskującej o udzielenie absolutorium czytamy m.in. „Zarząd Powiatu działał aktywnie w kierunku pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych w wysokości 18. 967.018,53 zł w tym : środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 5.04.338,14 zł.” , „Wynik budżetu za 2010 rok (deficyt) wynosi 225.807,21 zł przy planowanym deficycie na 2010 r. w kwocie 4.471.122 zł.”
Zanim Rada Powiatu Opolskiego  przystąpiła do głosowania, wysłuchano sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu. Przedstawiono także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. realizacji budżetu za 2010 rok oraz wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla zarządu. Przedłożone opinie stanowiły  podstawę udzielenia absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za zeszły rok. W głosowaniu jawnym wzięło udział 18 radnych.
W imieniu Zarządu Powiatu Opolskiego  Starosta Opolski podziękował radnym za  zaufanie dla niego jak i dla zarządu.
Podczas ostatniej sesji jednomyślnie zostało podjętych szereg uchwał m.in. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim i Muzeum Regionalnego w organizacji w Kluczkowicach za I półrocze roku budżetowego; zmiany uchwały nr XXXI/278/06 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim; zmiany uchwały nr IV/36/2011 z dnia 28 marca 2011 r. Rady Powiatu w Opolu Lubelskim w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej ich dziecka oraz osoby pełnoletniej, na którą rodzina, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej otrzymuje pomoc pieniężną; rozpatrzenia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim; wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Opolskiego do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego Powiatu Opolskiego do w/w projektu.
Na wczorajszej sesji radni wysłuchali również informacji dotyczącej realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2010 i sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Dziecka i Rodziny 2010.
Radni zapoznani zostali także ze sprawozdaniem  Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji uchwał Rady Powiatu.

Aneta Dąbrowska

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich Lubelszczyzny ISOK Logo

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk