Aktualności
Dzisiaj jest 22 czerwca 2018    |   
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego, wykonawstwo, dostawę oraz montaż czterech dwustronnych tablic informacyjnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego, wykonawstwo, dostawę oraz montaż czterech dwustronnych tablic informacyjnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego, wykonawstwo, dostawę oraz montaż czterech...

Ruszy przebudowa drogi powiatowej Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska

Ruszy przebudowa drogi powiatowej Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska

W dniu 15 czerwca 2018 r. Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim i Przedsiębiorstwo...

Poniato-wianki 2018 w 100-lecie Niepodległości

Poniato-wianki 2018 w 100-lecie Niepodległości

W dniach 16-17 czerwca 2018 roku odbyły się „Poniato-wianki 2018”. Tegoroczna...

Przemijanie czasu według Ryszarda Gołębiowskiego w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach

Przemijanie czasu według Ryszarda Gołębiowskiego w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach

Dnia 12 czerwca w Pałacu Jana Kleniewskiego w Kluczkowicach odbył się wernisaż wystawy...

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego, wykonawstwo, dostawę oraz montaż czterech dwustronnych tablic informacyjnych

  Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu...

 • Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

  Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

 • Ruszy przebudowa drogi powiatowej Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska

  Ruszy przebudowa drogi powiatowej Wilków –...

 • Poniato-wianki 2018 w 100-lecie Niepodległości

  Poniato-wianki 2018 w 100-lecie Niepodległości

 • Przemijanie czasu według Ryszarda Gołębiowskiego w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach

  Przemijanie czasu według Ryszarda...

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Udzielono absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas V sesji, Rada Powiatu Opolskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Opolskiego absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.W uzasadnieniu wniosku Komisji Rewizyjnej wnioskującej o udzielenie absolutorium czytamy m.in. „Zarząd Powiatu działał aktywnie w kierunku pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych w wysokości 18. 967.018,53 zł w tym : środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 5.04.338,14 zł.” , „Wynik budżetu za 2010 rok (deficyt) wynosi 225.807,21 zł przy planowanym deficycie na 2010 r. w kwocie 4.471.122 zł.”
Zanim Rada Powiatu Opolskiego  przystąpiła do głosowania, wysłuchano sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu. Przedstawiono także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. realizacji budżetu za 2010 rok oraz wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla zarządu. Przedłożone opinie stanowiły  podstawę udzielenia absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za zeszły rok. W głosowaniu jawnym wzięło udział 18 radnych.
W imieniu Zarządu Powiatu Opolskiego  Starosta Opolski podziękował radnym za  zaufanie dla niego jak i dla zarządu.
Podczas ostatniej sesji jednomyślnie zostało podjętych szereg uchwał m.in. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim i Muzeum Regionalnego w organizacji w Kluczkowicach za I półrocze roku budżetowego; zmiany uchwały nr XXXI/278/06 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim; zmiany uchwały nr IV/36/2011 z dnia 28 marca 2011 r. Rady Powiatu w Opolu Lubelskim w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej ich dziecka oraz osoby pełnoletniej, na którą rodzina, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej otrzymuje pomoc pieniężną; rozpatrzenia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim; wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Opolskiego do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego Powiatu Opolskiego do w/w projektu.
Na wczorajszej sesji radni wysłuchali również informacji dotyczącej realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2010 i sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Dziecka i Rodziny 2010.
Radni zapoznani zostali także ze sprawozdaniem  Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji uchwał Rady Powiatu.

Aneta Dąbrowska

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik

  obywatel

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich Lubelszczyzny ISOK Logo

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk