Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.
•    Data publikacji strony internetowej: 2008 r.
•    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-08-14
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Opolu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
• Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
• Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny.
• Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
• Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
Ułatwienia na stronie
Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• podwyższony kontrast;
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
• mapa strony;
Data sporządzenia deklaracji
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-19

Aktualizacja deklaracji 9.02.2022r.

 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Starostwa.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Rosiński, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 827 61 05 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim mieści się w trzech odrębnych budynkach:
1) budynek administracyjny przy ul. Lubelskiej 4
2) budynek administracyjny przy ul. Przemysłowej4a,
3) budynek administracyjny przy ul. Przemysłowej 4.
W każdym z wymienionych budynków prowadzona jest obsługa interesantów Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

Budynek administracyjny przy ul. Lubelskiej 4
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ul. Lubelskiej i wejście ewakuacyjne z tyłu budynku. Do obu wejść prowadzą schody.
Przy schodach do wejścia głównego z lewej strony znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście pozwala na swobodny wjazd wózkami. Dla gości przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.
Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie dwa miejsca znajdują się na parkingu położonym po północnej stronie Urzędu, ok. 50 m od wejścia głównego do budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego. Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się na Punkt Obsługi Klienta zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol, korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie wejścia. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek administracyjny przy ul. Przemysłowej 4a
   Do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od północnej strony budynku (ul. Fabryczna) pierwsza klatka schodowa od ul. Przemysłowej. Do wejścia prowadzą schody, nie jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drugie wejście znajduje się od wschodniej strony budynku (ul. Przemysłowa, od strony galerii handlowej). Jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak progów, oraz odpowiednia szerokość drzwi).  
Wejście do budynku od strony ul. Przemysłowej (jest wejściem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) pozwala na swobodny wjazd wózkami. Przed tym wejściem znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do każdej osoby z niepełnosprawnością po zgłoszeniu do osoby pracującej na parterze zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
   Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i korytarz na parterze. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Wejście do budynku od strony południowej prowadzi do punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych. Do wejścia prowadzi podjazd umożliwiający korzystanie z budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Budynek administracyjny przy ul. Przemysłowej 4
    Do budynku w którym znajduje się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzą dwa wejścia. Główne znajdujące się od strony ul. Przemysłowej (wschodnia część budynku, od galerii handlowej) oraz wejście przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (północna część budynku, od ul. Fabrycznej).
    Główne wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi mają odpowiednią szerokość, są pozbawione progów. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pracownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pracujący na parterze budynku powiadomi odpowiedniego pracownika merytorycznego, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
    Dla osób na wózkach dostępny jest hol i korytarz na parterze. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób

Każda osoba, która zamierza skorzystać z usług tłumacza języka migowego, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.   
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
• e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,  
• faxem na nr: 81 458 10 31,
• telefonicznie na nr: 81 827 22 36,
• drogą pocztową.
Aplikacje mobilne
•    brak informacji