Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych tj. trzech odcinków drogi powiatowej nr 2248L oraz dwóch odcinków drogi powiatowej nr 2245L wraz z przebudową mostu nad rzeką Chodlik w miejscowości Ratoszyn Drugi

IMG 3736

 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy 3  odcinków drogi powiatowej nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów od km 0+033 do km 0+968, od km 1+186 do km 2+971 i  od km 2+971 do km 4+003 o łącznej dł. 3,752 km , 2  odcinków drogi powiatowej nr 2245L Ratoszyn – Grądy – Skrzyniec – Wierzchowiska Stare od km 1+212 do km 4+722 i od km 6+283 do km 6+589 o łącznej  dł. 3,816 km oraz mostu w km 0+031 drogi powiatowej nr 2245L.  Przebudowa przedmiotowych odcinków  dróg polegała na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni, wykonaniu poszerzeń jezdni w celu dostosowania drogi do normatywnej szerokości,  lokalnym wykonaniu podbudowy w technologii MC, wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni warstwą z betonu asfaltowego oraz ułożeniu nowej nawierzchni – warstwy ścieralnej.
Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 5,5 m składająca się z  warstwy wiążąco-wyrównawczej o grubości 6 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Na długości przebudowywanych odcinków dróg wykonano pobocza – jednostronne i obustronne o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm, poddano przebudowie istniejące zatoki  autobusowe, oczyszczono przepusty a także wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome.

W wyniku przeprowadzonych prac przy moście dokonano wzmocnienia istniejącej konstrukcji metodą reliningu, wykonano nowe elementy wyposażenia obiektu takie jak: barieroporęcze, chodniki, krawężniki, nawierzchnia. Dodatkowo umocniono skarpy konstrukcji a także dno cieku.

Zakres robót obejmował:

1)      Droga powiatowa nr 2248L i 2245L

        - roboty przygotowawcze

2)      Most w km 0+031 drogi powiatowej 2245L:


Koszt kwalifikowalny  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniósł 4 006 835,84 zł.

Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 2 404 101,00 zł.
Udział Gminy Chodel 819 669,59 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w  czerwcu 2020 roku i  zakończona w lipcu 2021 roku.