Dzisiaj jest 7 czerwca 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

Przebudowa dr. powiatowej nr 2237L Poniatowa-Kraczewice-Szczuczki na odcinku od km 0+029 do km 1+832 i od km 1+832 do km 2+800 oraz dr. powiatowej nr 2552L Wąwolnica-Poniatowa na odcinku od km 13+651 do km 13+870, ul. Kraczewicka w m. Poniatowa, dł.2,99km

znaki strona www

 


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2237L Poniatowa - Kraczewice - Szczuczki na odcinku od km 0+029 do km 1+832 i od km 1+832 do km 2+800 oraz drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa na odcinku od km 13+651 do km 13+870, ul. Kraczewicka w m. Poniatowa,dł. 2,990 km

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy 2 odcinków drogi powiatowej nr 2237L Poniatowa – Kraczewice - Szczuczki od km 0+029 do km 1+832 i  od km 1+832 do km 2+800 oraz  drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica – Poniatowa  od km 13+651 do km 13+870 o łącznej długości 2,990 km. Przebudowa przedmiotowych odcinków  dróg polegała  przede wszystkim na wykonaniu lokalnego frezowania istniejącej nawierzchni, wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni warstwą z betonu asfaltowego oraz ułożeniu nowej nawierzchni – warstwy ścieralnej. W niektórych miejscach konieczne było całkowite odtworzenie nawierzchni.
Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 7 m z lokalnym poszerzeniem do 11,5 m składająca się z  warstwy wiążąco-wyrównawczej i warstwy ścieralnej ułożonych na istniejących warstwach konstrukcyjnych oraz odcinkowo odtworzona cała nawierzchnia. Na długości przebudowywanych odcinków dróg wykonano pobocza - jednostronne i obustronne o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm, poddano przebudowie istniejący chodnik i opaski. Wybudowano także nowe chodniki oraz opaski z kostki brukowej. Dodatkowo przebudowano zjazdy w technologii kostki brukowej i betonu asfaltowego z regulacją wysokości a także wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome.
W wyniku przeprowadzonych prac wybudowano także kanalizację deszczową na części odcinka drogi 2237L przewidzianego do przebudowy, składającą się z kanału deszczowego, przykanalików połączonych z wpustami ulicznymi, studni rewizyjnych, separatora substancji ropopochodnych oraz zbiornika retencyjno – infiltracyjnego. Ponadto oczyszczono  istniejące przepusty oraz odtworzono rów przydrożny.
Szczegółowy zakres robót obejmował:
• wycinkę drzew
• lokalne frezowanie istniejącej nawierzchni
• rozbiórkę chodników i opasek bezpieczeństwa wraz z obrzeżami oraz krawężnikami
• rozbiórkę zjazdów
• rozbiórkę całkowitej konstrukcji istniejącej nawierzchni na odcinkach przełomowych
• wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej oraz ścieralnej
• lokalne odtworzenie wszystkich warstw konstrukcyjnych jezdni
• ponowne ułożenie istniejących dotychczas chodników i opasek  bezpieczeństwa
• ułożenie nowych odcinków chodników i opasek bezpieczeństwa
• wykonanie zjazdów w technologii betonu asfaltowego i kostki brukowej
• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
• wyznaczenie przystanków autobusowych
• wyznaczenie przejść dla pieszych
• regulacja pionowa zaworów wodnych, kratek ściekowych, studzienek telefonicznych, włazów kanałowych
• budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami
• montaż studni rewizyjnych i ściekowych
• montaż separatora substancji ropopochodnych
• budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego
• wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjno – infiltracyjnego
• oczyszczenie przepustów
• odtworzenie rowu przydrożnego

Całkowita wartość inwestycji: 2 610 127,05 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa: 1 566 076,00 zł.
Udział Gminy Poniatowa: 730 406,00 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w  czerwcu 2020 roku i  zakończona w październiku 2021 roku.

 

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416