Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Dzisiaj jest 6 czerwca 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

I. Przedmiot konkursu i rodzaj zadania

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzona realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
Zadanie objęte konkursem polega na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Poniatowej przy ul. 11 Listopada 5 w wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 59.946 zł.

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)    prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2)    posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
3)   przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
4)   daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a)  zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b)  zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy m.in.:
1)    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
2)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
3)    ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).
Szczegółowe warunki przyznawania dotacji, w tym sposób i formę jej przekazywania, oraz warunki rozliczenia zadania określi umowa na realizację zadania publicznego zawarta pomiędzy oferentem a Powiatem Opolskim.

V. Termin i warunki realizacji zadania

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z następującym harmonogramem ustalonym Zarządzeniem Nr 33/2015 Starosty Opolskiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
    Poniedziałek:    800 – 1200
    Wtorek:    1400 – 1800
    Środa:     800 – 1200
    Czwartek:    1100 – 1500
    Piątek:        800 – 1200.
Zadanie ma być realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, a także aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa na wykonanie zadania publicznego zawarta pomiędzy oferentem a Powiatem Opolskim.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

VI. Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk oferty dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.opole.lublin.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1)    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2)    aktualny statut organizacji;
3)    sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok;
4)    dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
5)    zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
6)    pisemne zobowiązanie do:
a)    zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b)    zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
Wzór powyższego zobowiązania stanowi Załącznik Nr 1do Ogłoszenia.
7)    oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubieganie się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.
Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej ze stron przez osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta. W przypadku KRS wydrukowanego ze strony internetowej ems.ms.gov.pl oferent nie musi poświadczać odpisu za zgodność z oryginałem.
Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.”
Oferty mogą być składane osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4 lub przesłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.
Termin składania ofert upływa w dniu  27 listopada 2015 r.  W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim. Złożenie/nadesłanie oferty po terminie spowoduje jej zwrot. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru

Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim powoła komisję konkursową. Szczegółowe zasady działania komisji zostaną określone w Regulaminie pracy komisji konkursowej.
Złożone oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
Ocena formalna ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących kryteriów:
1)    Złożenie oferty przez kwalifikującego się oferenta;
2)    Złożenie oferty w terminie;
3)    Złożenie oferty na właściwym druku oferty, czytelność oferty, brak wadliwości oferty;
4)    Zgodność działań z celami statutowymi i sposobami ich realizacji określonymi w statucie lub innym dokumencie regulującym działalność oferenta;
5)    Podpisanie oferty przez upoważnione do tego osoby;
6)    Zgodność oferty pod względem merytorycznym z zadaniem wskazanym w ogłoszeniu;
7)    Zgodność terminu realizacji zadania z wymogami podanymi w ogłoszeniu o konkursie;
8)    Brak błędów rachunkowych w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania;
9)    Nie przekraczanie przez wnioskowaną kwotę finansowania wysokości środków przeznaczonych na powierzenie zadania;
10)    Złożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
11)    Złożenie aktualnego statutu organizacji;
12)    Złożenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok;
13)    Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
14)    Złożenie zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
15)    Złożenie pisemnego zobowiązania do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem oraz zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
16)    Złożenie oświadczenia, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubieganie się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone i nie będą poddawane ocenie merytorycznej.
Komisja konkursowa dokona oceny merytorycznej złożonych ofert według przedstawionych poniżej kryteriów, przyznając każdej ofercie odpowiednią ilość punktów.

1)    Posiadane zasoby osobowe (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oraz kwalifikacji osób, przy udziale, których zadanie będzie realizowane - liczba adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych – ilość punktów możliwych do przyznania: od 0 do 5;
2)    Ilość godzin świadczonej pomocy, ponad minimalną liczbę godzin przewidzianą w harmonogramie – ilość punktów możliwych do przyznania: od 0 do 5;
3)    Formy promocji zadania – ilość punktów możliwych do przyznania: od 0 do 3;
4)    Doświadczenie organizacji pozarządowej w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych – ilość punktów możliwych do przyznania: od 0 do 3.

Komisja konkursowa w odniesieniu do organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne oceni także rzetelność i terminowość realizacji tych zadań oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. W przypadku zastrzeżeń co do rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia środków przy realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, komisja od liczby punktów uzyskanych przez danego oferenta odejmie 5 punktów.
Komisja konkursowa ze swoich prac sporządzi protokół, który zostanie przedłożony Zarządowi Powiatu w Opolu Lubelskim. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim w formie uchwały.
Dokonanie wyboru oferty nastąpi do dnia 15 grudnia 2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Powiatu Opolskiego: www.opole.lublin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

VIII. Informacje uzupełniające

W 2014 r. i w 2015 r. Powiat Opolski nie wydatkował środków na realizację podobnych zadań, co objęte konkursem.
Po ogłoszeniu wyników konkursu nastąpi podpisanie umowy na realizację zadania pomiędzy Powiatem Opolskim, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
Umowa na realizację zadania zostanie sporządzona zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zawartego w ofercie lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Do pobrania:
Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia
Wzór oferty realizacji zadania publicznego

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416