Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Dzisiaj jest 9 lipca 2020    |   

program pos banner ogolny 750x200

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

I. Przedmiot konkursu i rodzaj zadania

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzona realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
Zadanie objęte konkursem polega na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Poniatowej przy ul. 11 Listopada 5 w wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 59.946 zł.

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)    prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2)    posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
3)   przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
4)   daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a)  zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b)  zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy m.in.:
1)    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
2)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
3)    ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).
Szczegółowe warunki przyznawania dotacji, w tym sposób i formę jej przekazywania, oraz warunki rozliczenia zadania określi umowa na realizację zadania publicznego zawarta pomiędzy oferentem a Powiatem Opolskim.

V. Termin i warunki realizacji zadania

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z następującym harmonogramem ustalonym Zarządzeniem Nr 33/2015 Starosty Opolskiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
    Poniedziałek:    800 – 1200
    Wtorek:    1400 – 1800
    Środa:     800 – 1200
    Czwartek:    1100 – 1500
    Piątek:        800 – 1200.
Zadanie ma być realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, a także aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa na wykonanie zadania publicznego zawarta pomiędzy oferentem a Powiatem Opolskim.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

VI. Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk oferty dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.opole.lublin.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1)    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2)    aktualny statut organizacji;
3)    sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok;
4)    dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
5)    zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
6)    pisemne zobowiązanie do:
a)    zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b)    zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
Wzór powyższego zobowiązania stanowi Załącznik Nr 1do Ogłoszenia.
7)    oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubieganie się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.
Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej ze stron przez osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta. W przypadku KRS wydrukowanego ze strony internetowej ems.ms.gov.pl oferent nie musi poświadczać odpisu za zgodność z oryginałem.
Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.”
Oferty mogą być składane osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4 lub przesłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.
Termin składania ofert upływa w dniu  27 listopada 2015 r.  W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim. Złożenie/nadesłanie oferty po terminie spowoduje jej zwrot. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru

Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim powoła komisję konkursową. Szczegółowe zasady działania komisji zostaną określone w Regulaminie pracy komisji konkursowej.
Złożone oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
Ocena formalna ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących kryteriów:
1)    Złożenie oferty przez kwalifikującego się oferenta;
2)    Złożenie oferty w terminie;
3)    Złożenie oferty na właściwym druku oferty, czytelność oferty, brak wadliwości oferty;
4)    Zgodność działań z celami statutowymi i sposobami ich realizacji określonymi w statucie lub innym dokumencie regulującym działalność oferenta;
5)    Podpisanie oferty przez upoważnione do tego osoby;
6)    Zgodność oferty pod względem merytorycznym z zadaniem wskazanym w ogłoszeniu;
7)    Zgodność terminu realizacji zadania z wymogami podanymi w ogłoszeniu o konkursie;
8)    Brak błędów rachunkowych w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania;
9)    Nie przekraczanie przez wnioskowaną kwotę finansowania wysokości środków przeznaczonych na powierzenie zadania;
10)    Złożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
11)    Złożenie aktualnego statutu organizacji;
12)    Złożenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok;
13)    Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
14)    Złożenie zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
15)    Złożenie pisemnego zobowiązania do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem oraz zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
16)    Złożenie oświadczenia, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubieganie się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone i nie będą poddawane ocenie merytorycznej.
Komisja konkursowa dokona oceny merytorycznej złożonych ofert według przedstawionych poniżej kryteriów, przyznając każdej ofercie odpowiednią ilość punktów.

1)    Posiadane zasoby osobowe (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oraz kwalifikacji osób, przy udziale, których zadanie będzie realizowane - liczba adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych – ilość punktów możliwych do przyznania: od 0 do 5;
2)    Ilość godzin świadczonej pomocy, ponad minimalną liczbę godzin przewidzianą w harmonogramie – ilość punktów możliwych do przyznania: od 0 do 5;
3)    Formy promocji zadania – ilość punktów możliwych do przyznania: od 0 do 3;
4)    Doświadczenie organizacji pozarządowej w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych – ilość punktów możliwych do przyznania: od 0 do 3.

Komisja konkursowa w odniesieniu do organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne oceni także rzetelność i terminowość realizacji tych zadań oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. W przypadku zastrzeżeń co do rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia środków przy realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, komisja od liczby punktów uzyskanych przez danego oferenta odejmie 5 punktów.
Komisja konkursowa ze swoich prac sporządzi protokół, który zostanie przedłożony Zarządowi Powiatu w Opolu Lubelskim. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim w formie uchwały.
Dokonanie wyboru oferty nastąpi do dnia 15 grudnia 2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Powiatu Opolskiego: www.opole.lublin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

VIII. Informacje uzupełniające

W 2014 r. i w 2015 r. Powiat Opolski nie wydatkował środków na realizację podobnych zadań, co objęte konkursem.
Po ogłoszeniu wyników konkursu nastąpi podpisanie umowy na realizację zadania pomiędzy Powiatem Opolskim, a podmiotem, którego oferta została wybrana. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
Umowa na realizację zadania zostanie sporządzona zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zawartego w ofercie lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Do pobrania:
Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia
Wzór oferty realizacji zadania publicznego

geportal
geobid

rodo

Logo SIP

EEA and Norway grants logo

Licznik odwiedzin

Wszystkich wizyt1288160

Twoje IP 3.228.21.204 czwartek, 9.07.2020

Logo Wspieraj Lokalnie

Transmisja Sesji Rady Powiatu

youtube

aaalogoInformujemy, że w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa zapisy interesantów prowadzone są wyłącznie za pomocą systemu kolejkowego.

Osoby zarejestrowane w systemie kolejkowym przyjmowane są wyłącznie z wypełnionym wcześniej wnioskiem  (przykładowe wzóry w załączeniu).

Prosimy o punktualne przybycie do urzędu !!!
W przypadku nieobecności interesanta w wyznaczonym przez system dniu i godzinie, nie zostanie on przyjęty, a w jego miejsce obsłużona zostanie kolejna osoba z kolejki.

Termin wizyty musi zostać potwierdzony do 1 godziny, od zarezerwowania wizyty poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail. Po tym czasie rezerwacja niepotwierdzona PRZEPADA.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy Państwu dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej za pomocą terminali płatniczych dostępnych na wszystkich stanowiskach pracy w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa.

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim nadal realizować będzie wnioski składane drogą pocztową, elektroniczną. W sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie prosimy o korzystanie z tych form komunikacji.

Wnioski i dokumenty do pobrania
Numer kontaktowy do Wydziału - 81 827 61 19
Wykaz telefonów
Numery rachunków – Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
                                                                                   Starosta Opolski
                                                                                  Dariusz Piotrowski

deklaracja

ktd

Frame 45

kor2

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk