Aktualności

Ukonstytuowała się Rada Powiatu w Opolu Lubelskim V kadencji

28 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Opolu Lubelskim kadencji 2014 – 2018. Rada Powiatu liczy 19 członków. W posiedzeniu wzięło udział 16 radnych.

Program sesji zwołanej zgodnie z prawem przez Komisarza Wyborczego w Lublinie obejmował złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych oraz wybór Przewodniczącego Rady Powiatu, wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Starosty i Wicestarosty Opolskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu.

Obrady rozpoczął zgodnie z regulaminem najstarszy Radny – Pan Mieczysław Teresiński. Następnie Radni otrzymali z rąk Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej Adama Krzaka, zaświadczenia potwierdzające zdobycie mandatu radnego. Uroczyste ślubowanie złożyło 16 radnych.

Rada Powiatu w wyniku głosowania powołała Komisję Skrutacyjną do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w skład, której weszli: Tadeusz Błachnio, Piotr Burek  oraz Paweł Karczmarczyk.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, wybrano na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu w Opolu Lubelskim Pana Bogdana Kutę. Zastępcami Przewodniczącego zostali: Andrzej Rozwód oraz Zygmunt Wyroślak.

Starostą Opolskim na kolejną kadencję wybrany został Zenon Rodzik. Nowo wybrany Starosta pełni tę funkcję od 1998 r. Rada Powiatu zdecydowała także na wniosek Starosty Zenona Rodzika, że nowym Wicestarostą Opolskim zostanie Janusz Gąsior, pełniący tę funkcję od 2006 roku.  

Skład Zarządu Powiatu uzupełnili: Paweł Jan Grabek, Andrzej Chyła oraz Robert Dąbrowski.