Aktualności
Dzisiaj jest 26 lipca 2021    |   
Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów nieczynne !!!

Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów nieczynne !!!

Informujemy, że w dniu tj. 26 lipca  2021 r. (poniedziałek) biuro Powiatowego Rzecznika...

Aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania

Aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania

W związku z powtarzającymi się  niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi związanymi z...

Komunikat Starosty Opolskiego

Komunikat Starosty Opolskiego

Komunikat Starosty Opolskiego z dnia 8 lipca 2021 r. dot. organizacji pracy w Wydziale Geodezji,...

 • Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów nieczynne !!!

  Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów...

 • Komunikat

  Komunikat

 • Ostrzeżenie metorologiczne

  Ostrzeżenie metorologiczne

 • Aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania

  Aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania

 • Komunikat Starosty Opolskiego

  Komunikat Starosty Opolskiego

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu opolskiego w roku 2015-2016.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej,
  • podmiot uprawniony do zgłoszenia oferty jest obowiązany prowadzić działalność na terenie powiatu opolskiego a zadanie określone w niniejszym ogłoszeniu jest przedmiotem jego działalności statutowej. 
 1. Konkurs dotyczy: prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o zasięgu powiatowym dla co najmniej 50 osób. .
 2. Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi będzie finansowany z dotacji otrzymanej przez powiat na jego funkcjonowanie. Wysokość dotacji na prowadzenie ośrodka zostanie przekazana po dokonaniu wyboru przez zleceniodawcę. Na realizację zadania w 2015 roku przeznacza się dotację w wysokości 613 000 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji.  

1. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, z 2011 r., poz. 25). 

2. O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

 1. W roku 2013 i w roku 2014 Powiat Opolski powierzył organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Kwota przekazanej dotacji na realizację w/w zadania w roku  2013 wyniosła - 581 000,00 zł., w roku 2014 – wyniosła 595 000,00 zł
 1. Termin i warunki realizacji.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.  Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego oraz kadry o odpowiednich kwalifikacjach umożliwiających prawidłowy poziom realizacji zadania, zakresu i standardu usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi powinien funkcjonować 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie i realizować zadania w następującym zakresie:

 1. zapewnić miejsca dla co najmniej 50 osób z zaburzeniami psychicznymi,
 2. zapewnić uczestnikom świadczenia opiekuńcze, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia rekreacyjno-kulturalne,
 3. zapewnić usługi transportowe uczestnikom do ośrodka i do miejsca zamieszkania,
 4. dysponować specjalistyczną kadrą, tj. w szczególności zapewnić uczestnikom usługi psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej, rehabilitanta lub fizjoterapeuty, asystenta osoby niepełnosprawnej ,
 5. Ośrodek Wsparcia powinien być pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym,
 6. Powierzchnia użytkowa nie mniejsza niż 500 m² w skład której powinny wchodzić następujące pomieszczenia:

- sala ogólna,

- pomieszczenia wielofunkcyjne do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, logopedycznego, pedagogicznego,

- pomieszczenia powinny być wyposażone w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, specjalistyczny, pomoce dydaktyczne.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
 1. Składanie ofert

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie w terminie do  24  grudnia 2014 r. Oferta, która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. Złożenie/nadesłanie oferty po terminie spowoduje jej zwrot. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

 1. Do oferty, której wzór zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) należy dołączyć:
 1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
 2. statut organizacji bądź inny dokument określający przedmiot działalności oferenta;
 3. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
 1. Informacje uzupełniające:

- dokumenty winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta,

- złożenie oferty niekompletnej lub z brakami formalnymi wyklucza oferenta z dalszego postępowania konkursowego.

4. Rozpatrywanie ofert:

- oferty podlegają analizie formalnej,

- oferty spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, oceny dokonuje Komisja Konkursowa,

- rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu złożenia ofert podanego przez Urząd.

5. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), będą realizowały zdanie publiczne;

d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków przy realizacji zadania,

f) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w latach poprzednich, (w tym: rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków).

Postanowienia końcowe

 1. Po ogłoszeniu wyników konkursu następuje podpisanie umowy na realizację zadania.
 2. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane we wniosku i uwzględnione w umowie pod rygorem zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.
 3. Nie wykorzystane środki podlegają zwrotowi.
 4. Przekazane środki finansowe z dotacji, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać do dnia 31 grudnia każdego roku, w którym realizowane jest zadanie publiczne, nie później jednak niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Kwotę dotacji niewykorzystaną  w terminie Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić odpowiednio do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
 5. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy.
 6. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, naliczone są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy.
 7. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy.
 8. Od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości, naliczane są odsetki zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy

  Regulamin otwartego konkursu ofert

ktd

fb

logo fundusz drog samorzadowych

fil

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

kor2

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk