Dokumenty
Dzisiaj jest 21 września 2021    |   

program pos banner ogolny 750x200

Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych tj. drogi powiatowej nr 2603L Szczekarków – Kosiorów – Trzciniec dł. 2,991 km oraz drogi powiatowej nr 2602L Zagajdzie – Rogów – Wolka Polanowska – Kosiorów dł. 2,296 km

a) Droga powiatowa nr 2603L Szczekarków – Kosiorów – Trzciniec dł. 2,991 km na odcinkach od km 0+003 do km 2+596 oraz od km 2+996 do km 3+394, dł. 2,991 km:
• wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
• wykonanie warstwy wiążąco – wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 4 cm,
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S grubości 3 cm,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach i zatokach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 1+221, 3+180 (Ø80 cm), 1+088 (Ø80 cm), 0+550 (Ø100 cm), 1+798 (2x Ø150 cm),
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

b) Droga powiatowa nr 2602L Zagajdzie – Rogów – Wólka Polanowska – Kosiorów dł. 2,296 km na odcinkach od km 4+076 do km 5+490 oraz od km 8+563 do km 9+445:
• wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg, podporządkowanych na skrzyżowaniach,
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S grubości 4 cm,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2603L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,991 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 3 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Odwodnienie drogi pozostało bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2602L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,296 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi wykonano obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Odwodnienie drogi pozostało bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł: 2 526 334,00 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 780 000,00 zł.
Udział własny Powiatu Opolskiego: 236 567,00 zł
Udział Gminy Wilków: 509 767,00 zł

Inwestycja została rozpoczęta w dniu podpisania umowy  (sierpień 2021 roku). Planowany termin zakończenia inwestycji: styczeń 2022

Przebudowa dróg powiatowych nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248km, nr 2612L Karczmiska – Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km oraz nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km

Zakres robót:
a) Droga powiatowa nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248 km na odcinku od 1+700 do 2+734 i od 5+533 do 11+747:
 • wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
 • wykonanie warstwy wiążąco – wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej  AC11S grubości 4 cm,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach i zatokach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 11+720 (Ø60 cm), 7+0,27, 10+111, 11+384 (Ø80 cm), 2+023, 5+549, 10,374 (Ø100 cm), 1+728 (Ø200 cm),
• przełożenie wjazdów z kostki brukowej, betonowej oraz krawężników i obrzeży w celu nawiązania do wysokości krawędzi jezdni,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

b) Droga powiatowa nr 2612L Karczmiska – Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km na odcinku od 0+273 do 0+708 i od 3+016 do 5+199:
• wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S grubości 4 cm,
 • wykonanie podbudowy na poszerzeniach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 0+517, 4+457 (Ø80 cm), 3+475 (Ø100 cm), 3+059 (Ø125 cm),
• przełożenie wjazdów z kostki brukowej, betonowej oraz krawężników i obrzeży w celu nawiązania do wysokości krawędzi jezdni,
• odtworzenie obustronnych rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) Droga 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km na odcinku od 0+003 do 2+526:
• wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S grubości 4 cm,
 • wykonanie podbudowy na poszerzeniach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 0+330 (Ø 60 cm), 0+290 (2xØ80 cm), 1+284 (Ø80 cm), 1+994 (2xØ100 cm),  
• przełożenie wjazdów z kostki brukowej, betonowej oraz krawężników i obrzeży w celu nawiązania do wysokości krawędzi jezdni,
• odtworzenie obustronnych rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Stan docelowy, który zostanie uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2547L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 7,248 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Odwodnienie drogi pozostanie bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Ponadto zostaną przebrukowane istniejące zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Stan docelowy, który zostanie uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2612L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,618 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Ponadto zostaną odtworzone rowy przydrożne wraz z wyprofilowaniem skarp oraz udrożnieniem przepustów pod drogami. Odwodnienie drogi pozostanie bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Ponadto zostaną przebrukowane istniejące zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Stan docelowy, który zostanie uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2236L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,523 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Ponadto zostaną odtworzone rowy przydrożne wraz z wyprofilowaniem skarp oraz udrożnieniem przepustów pod drogami. Odwodnienie drogi pozostanie bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Ponadto zostaną przebrukowane istniejące zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni. Zostanie wykonane także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Koszt całkowity inwestycji wyniósł: 5 994 124,66 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 206 167,83 zł
Udział Gminy Poniatowa: 502 561,82 zł
Udział Gminy Karczmiska: 703 606,01 zł
Inwestycja została rozpoczęta w dniu podpisania umowy (czerwiec 2021 roku). Planowany termin zakończenia inwestycji:  październik 2022 roku.

Przebudowa dróg powiatowych nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248km, nr2612L Karczmiska–Kol.Rzeczyca dł.2,618 km oraz nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł.2,523 km

Zakres robót:
a) Droga powiatowa nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248 km na odcinku od 1+700 do 2+734 i od 5+533 do 11+747:
 • wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
 • wykonanie warstwy wiążąco – wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej  AC11S grubości 4 cm,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach i zatokach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 11+720 (Ø60 cm), 7+0,27, 10+111, 11+384 (Ø80 cm), 2+023, 5+549, 10,374 (Ø100 cm), 1+728 (Ø200 cm),
• przełożenie wjazdów z kostki brukowej, betonowej oraz krawężników i obrzeży w celu nawiązania do wysokości krawędzi jezdni,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

b) Droga powiatowa nr 2612L Karczmiska – Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km na odcinku od 0+273 do 0+708 i od 3+016 do 5+199:
• wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S grubości 4 cm,
 • wykonanie podbudowy na poszerzeniach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 0+517, 4+457 (Ø80 cm), 3+475 (Ø100 cm), 3+059 (Ø125 cm),
• przełożenie wjazdów z kostki brukowej, betonowej oraz krawężników i obrzeży w celu nawiązania do wysokości krawędzi jezdni,
• odtworzenie obustronnych rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,


c) Droga 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km na odcinku od 0+003 do 2+526:
• wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S grubości 4 cm,
 • wykonanie podbudowy na poszerzeniach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 0+330 (Ø 60 cm), 0+290 (2xØ80 cm), 1+284 (Ø80 cm), 1+994 (2xØ100 cm),  
• przełożenie wjazdów z kostki brukowej, betonowej oraz krawężników i obrzeży w celu nawiązania do wysokości krawędzi jezdni,
• odtworzenie obustronnych rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Stan docelowy, który zostanie uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2547L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 7,248 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Odwodnienie drogi pozostanie bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Ponadto zostaną przebrukowane istniejące zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Stan docelowy, który zostanie uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2612L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,618 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Ponadto zostaną odtworzone rowy przydrożne wraz z wyprofilowaniem skarp oraz udrożnieniem przepustów pod drogami. Odwodnienie drogi pozostanie bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Ponadto zostaną przebrukowane istniejące zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Stan docelowy, który zostanie uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2236L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,523 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Ponadto zostaną odtworzone rowy przydrożne wraz z wyprofilowaniem skarp oraz udrożnieniem przepustów pod drogami. Odwodnienie drogi pozostanie bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Ponadto zostaną przebrukowane istniejące zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni. Zostanie wykonane także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Koszt całkowity inwestycji wyniósł: 5 994 124,66 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 581 789,00 zł.
Wkład własny w wysokości: 2 412 335,66 zł  
Udział Powiatu Opolskiego: 1 206 167,83 zł
Udział Gminy Poniatowa: 502 561,82 zł
Udział Gminy Karczmiska: 703 606,01 zł

Inwestycja została rozpoczęta w dniu podpisania umowy (czerwiec 2021 roku). Planowany termin zakończenia inwestycji:  październik 2022 roku.

Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2636L Wrzelowiec - Chruślina - Idalin dł. 3,260 km i 2637L Józefów n. Wisłą - Chruślina - Wierzbica dł. 3,323 km

IMG 3191

 

 

 

 

 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2636L Wrzelowiec – Chruślina – Idalin od km 3+160 do km 6+420 dł. 3,260 km oraz odcinka drogi powiatowej nr 2637L Józefów nad Wisłą – Chruślina – Wierzbica od km 9+581 do km 12+904, dl. 3,323 km. Przebudowa obydwu odcinków polegała na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni, wykonaniu poszerzeń jezdni w celu dostosowania drogi do normatywnej szerokości, lokalnym wykonaniu podbudowy w technologii MC ,wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni warstwą z betonu asfaltowego oraz ułożeniu nowej nawierzchni – warstwy ścieralnej.
Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 6,0 m (droga 2636L) i szerokości 5,5 m (droga 2637L) składająca się z warstwy wiążąco-wyrównawczej o grubości 6 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Na długości przebudowywanych odcinków obydwu dróg wykonano pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, oczyszczono istniejące przepusty oraz rowy a także wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome. W przypadku drogi powiatowej nr 2636L  poddano przebudowie 3 zatoki autobusowe a w przypadku drogi powiatowej nr 2637L poddano przebudowie istniejące zjazdy ziemne wraz z wykonaniem przepustów pod nimi, przebrukowano istniejące zjazdy utwardzone wraz z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej oraz usprawniono odwodnienie nawierzchni poprzez montaż studzienki i kanalika. Przy drodze nr 2637L odtworzono również przydrożny rów oraz zamontowano bariery ochronne na przepuście pod jezdnią.

Zakres robót obejmował:

 • roboty przygotowawcze
 • wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych
 • wykonanie poszerzeń
 • wykonanie na wybranych odcinkach podbudowy w technologii MC
  • wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki asfaltowej AC16W grubości 6 cm
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S grubości 4 cm

• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm

 • przebudowanie zatok autobusowych,
 • oczyszczenie przepustów
 • oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp
 • przełożenie istniejących wjazdów z kostki brukowej/betonowej i płyt betonowych
 • montaż studzienki kanalizacyjnej
 • wykonanie kanału z rur PE o średnicy 40 cm – przykanalika
 • odtworzenie rowu przydrożnego
 • przebudowanie istniejących zjazdów ziemnych wraz z wykonaniem przepustów z rur karbowanych PEHD
 • montaż barier ochronnych
 • oznakowanie pionowe i poziome,
  • wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


Koszt kwalifikowalny inwestycji w zakresie robót budowlanych wyniósł 3 393 783,50 zł.

Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa

2 036 270,00 zł.

Wkład własny Powiatu Opolskiego

1 357 513,50 zł
Udział Gminy Józefów nad Wisłą

693 024,75 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w listopadzie 2020 roku i zakończona w lipcu 2021 roku.

ktd

fb

logo fundusz drog samorzadowych

fil

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

kor2

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk