Małopolski Przełom Wisły
Dzisiaj jest 6 czerwca 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

Szlak rowerowy - Małopolski Przełom Wisły

MAPA Malopolski PW

Kolor: Zielony - szlak rowerowy oznaczony w terenie znakami drogowymi lub piktogramami na drzewach - na białym tle czarny rowerek z zielonym paskiem lub strzałkami. Kolor szlaku nie jest związany ze stopniem jego trudności.
 
Nazwa: „Małopolski Przełom Wisły”
 
Ranga: Lokalna
 
Dystans: 19 km,
 
Stopień trudności: Trasa łatwa

Rodzaj nawierzchni: asfaltowa 16 km, gruntowa 4 km

Punkty startowe:
Początek trasy:  N: 51010’37.68’’    E: 21048’51.18’’  - skrzyżowanie dróg w Braciejowicach,
Koniec trasy: N: 5102’26.45’’     E: 21049’45.66’’ - rynek w Józefowie nad Wisłą
Przebieg trasy :
Braciejowice – 2,0 km – Wisełka (Kępa Gostecka) – 5,5 km - Kamień – 3,5 km – Piotrawin (Kościół) – 4,0 km – Kaliszany Kolonia – 3,0 km – Kolczyn – 2,0 km - Józefów nad Wisłą.

 

Krótka charakterystyka:
Trasa rozpoczyna się w miejscowości Braciejowice i tworzy „odnogę” czerwonego szlaku rowerowego „Kazimierz Dolny-Kraśnik”. Biegnie wzdłuż doliny Wisły, gdzie można podziwiać strome zbocza doliny, meandry, liczne wyspy wiślane porośnięte zaroślami wiklinowymi oraz nieczynny kamieniołom w Kaliszanach. W miejscowości Kamień razem ze szlakiem rowerowym kol. czarnego „Opole Lubelskie-Solec nad Wisłą” przechodzi ścieżką rowerową przez skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 747. Trasa kończy swój bieg w miejscowości Józefów nad Wisłą, gdzie łączy się z czerwonym szlakiem rowerowym „Kazimierz Dolny-Kraśnik”.


Ciekawe miejsca na szlaku:

Józefów nad Wisłą - osada miejska przepięknie umiejscowiona na wysokim, prawym brzegu Wisły, która przyjmuje tu trzy dopływy: potok Wrzelowiecki, Wyżnicę oraz Kamienną. Na urwistym zboczu doliny Wisły dominują zabudowania zespołu klasztornego pobernardyński, który obejmuje barokowy kościół pw. Bożego Ciała z lat 1730-1743 fundacji Józefa Potockiego, klasztor pobernardyński, dzwonnicę oraz bramę reprezentacyjną. W północnej części Józefowa znajduje sie zespół pałacowo-parkowy z murowanym pałacem z XVIII w. oraz kamienną ławką parkową z rzeźbą Chrystusa. Z parku podziwiać można wspaniały pejzaż na dolinę Wisły. W Józefowie zlokalizowany jest także wiatrak holenderski z II poł. XVIII w lub XIX w.

 

Kaliszany - duży kamieniołom wapieni i opok kredowych. Odsłonięcie geologiczne coraz młodszych skał, kończących erę mezozoiczną uznawane są za jedną z najpiękniejszych w Europie.

 

Kamień - wieś malowniczo położona na brzegu Wisły. Zlokalizowane są tu pozostałości po parku angielskim i klasycystycznym dworze, który należał do rodu Cywińskich. Ciekawym miejscem są łęgi w starym korycie Wisły.

 

Piotrawin – miejscowość usytuowana bardzo malowniczo na wysokim zboczu doliny, opadającym stromo ku Wiśle. Znajduje sie tutaj gotycki kościół wybudowany w latach 1440-41z fundacji bpa Zbigniewa Oleśnickiego. Położony na wysokim brzegu Wisły, jest z daleka widoczny dzięki czerwonym, ceglastym murom. W kościele znajduje się dużo zabytków sakralnych – tablica erekcyjna z 1440 r., liczne obrazy, ołtarz główny póYnorenesansowy z 1 połowy XVII w., dwa ołtarze boczne XVIII/XIX, ambona XVII w., chrzcielnica rokokowa XVIII w .

 

Solec nad Wisłą– historia samego Solca sięga VIII i IX wieku. Najstarszy dokument pochodzi z 1136 roku. W latach 1325-1538 siedziba królów. Do końca XVIII w. Był składem i portem przeładunkowym zboża, płynącego głównie z folwarku starostwa soleckiego, majątków cystersów wąchockich, świętokrzyskich bernardynów i iłżeckiego klucza biskupów krakowskich. W 1412 r. Władysław Jagiełło nadał Solczanom prawo hurtowej i detalicznej sprzedaży soli. Zamek solecki, usytuowany na wysokiej skarpie pradoliny Wisły, oddzielony od Solca głębokim wąwozem strzegł nieopasanego murami miasta, przepraw wiślanych oraz komory celnej w pobliskim Kamieniu. Warte zobaczenia są kościoły: 1. Murowany kościół pw. Najświętszej Marii Panny wystawiony w XV w. przez Kazimierza Wielkiego; 2. Kościół i dawny klasztor oo. Reformatów wzniesiony został w 1626 r. z fundacji Krzysztofa Zbaraskiego; 3. Kościół cmentarny pw. Św. Barbary datowany na koniec XVI w.


Wrzelowiecki Park Krajobrazowy utworzony został w 1990 roku. Jego powierzchnia wynosi 4998 ha, zaś otuliny 13625 ha. Pod względem administracyjnym rozpościera się na terenie gminy Józefów i Opole Lubelskie, w całości znajduje się na terenie Powiatu Opolskiego. Park położony jest na pograniczu 3 jednostek fizjograficznych: Doliny Wisły, Wzniesień Urzędowskich i Kotliny Chodelskiej. Posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu: stromą krawędź doliny Wisły, liczne wąwozy lessowe, suche doliny, zagłębienia bezodpływowe o charakterze krasowym lub sufozyjnym, wreszcie pola wydmowe i równiny. Przyrodniczą i krajobrazową oś parku stanowi dolina potoku Wrzelowieckiego, głęboko wcięta w pokrywę lessową i skały węglanowe. Uchodzi ona do doliny Wisły, której zbocze na odcinku od Józefowa do Piotrawina stanowi fragment jednego z najpiękniejszych w Europie profili geologicznych odsłaniających utwory górnej kredy. W ujściowym odcinku Potoku Wrzelowieckiego oraz w dolinie Wisły występują zespoły wydm osiągających 10-15 m wysokości. Obszarom wydmowym towarzyszą podmokłe, wypełnione torfem niecki o średnicach 200-400 m. Lasy Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego cechuje duży stopień naturalności, wysoki udział płatów leśnych o cennych przyrodniczo, starych drzewostanach oraz występowanie wielu rzadkich gatunków roślin zielnych. Przeważają bory sosnowo-dębowe oraz grądy grabowo-dębowe. Z roślin rzadkich na uwagę zasługują: wawrzynek wilcze łyko, lilia złotogłów, parzydło leśne, bluszcz pospolity, tojad mołdawski, tojad dziubaty, turówka wonna oraz storczyki: podkolan biały i gnieźnik leśny. Na nasłonecznionych zboczach doliny Wisły występują interesujące zbiorowiska roślin stepowych z wisienką stepową, omanem wąskolistnym, miłkiem wiosennym, powojnikiem prostym. Na wydmach spotykany jest pięknie pachnący goździk piaskowy.

Opracował:
Jacek Rosły


 

gotycka_kaplica_i_kosciół_w_Piotrawiniekamienna_ławka_z_Chrystusem_w_Józefowie_nad_Wisłąwidok_na_doline_Wisły_w_Kaliszanach

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416