Urząd
Dzisiaj jest 3 czerwca 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2247L Chodel – Borzechów – Wilkołaz na odcinku od km 3+029 do km 7+095, dł. 4,066 km

Bez tytułu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2247L Chodel – Borzechów – Wilkołaz na odcinku od km 3+029 do km 7+095, dł. 4,066 km. Przebudowa drogi polegała będzie przede wszystkim na wykonaniu miejscowego frezowania istniejącej nawierzchni, dostosowaniu jezdni do normatywnej szerokości, wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE oraz ułożeniu nowej nawierzchni składającej się z warstwy wiążącej grubości 4 cm oraz ścieralnej grubości 4 cm. Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania to nowa nawierzchnia bitumiczna szer. 5,50 – 7,50 m. Zostaną również wykonane pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75m. Dodatkowo w ciągu drogi powiatowej 2247L planowana jest budowa peronów przystankowych. Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian jako powierzchniowe.

Szczegółowy zbiorczy zakres robót będzie obejmował:

 • roboty przygotowawcze
 • wykonanie lokalnego frezowania istniejących warstw bitumicznych
 • regulacja wysokościowa istniejących zjazdów
 • wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE
 • ułożenie warstwy wiążącej
 • skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową
 • ułożenie warstwy ścieralnej
 • oczyszczenie przepustów rurowych
 • odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna
 • budową peronów przystankowych
 • montaż nowych barier drogowych
 • wykonanie poboczy w kruszywa stabilizowanego mechanicznie
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
 • wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


Koszt kwalifikowalny inwestycji w zakresie robót budowlanych wyniesie 4 129 566,01 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania 2 064 783,00 zł.

Wkład własny beneficjenta 2 064 783,01 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w maju 2023 roku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów na odcinku od km 4+020 do km 7+638 dł. 3,618 km

Przebudowa drogi powiatowej nr 2248L  Chodel – Ratoszyn – Borzechów na odcinku od km 4+020 do km 7+638 dł. 3,618 km w związku z realizacją projektu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach  poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Zakres zadania:
• Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie
• Frezowanie nawierzchni wraz z włączeniami
• Regulację wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej na przepustach, przejściach, zjazdach
• Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na poszerzeniach
• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach
• Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej na poszerzeniach
• Ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejąca nawierzchnią
• Rozebranie istniejącej nawierzchni zatok autobusowych
• Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na zatokach
• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zatokach
• Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej na zatokach
• Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na peronach przystankowych
• Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na peronach przystankowych
• Wykonanie warstwy wiążącej na drodze i zatokach autobusowych
• Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze i zatokach autobusowych
•  Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej
• Oczyszczenie przepustów rurowych
• Oczyszczenie ścieków podchodnikowych
• Odtworzenie rowu wraz oczyszczeniem oraz profilowaniem dna i skarp
• Wykonanie pobocza z destruktu i kruszywa łamanego
• Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi
• Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
• Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
• Nadzór inwestorski

Realizacja zadania ma na celu ułatwienie dostępu mieszkańców miejscowości Radlin, Ratoszyn Drugi do budynków użyteczności publicznej oraz do obszarów atrakcyjnych turystycznie na terenie  Gminy Chodel
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

flag yellow low

                 PROW 2014 2020 logo kolor

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Partyzantów 39 w Chodlu

TABLICA POLSKI LAD CHODEL

Przedmiotem inwestycji jest  wykonanie robót budowlanych zmierzających do dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Partyzantów 39 w Chodlu. W ramach zadania przy istniejącym  budynku zostanie wybudowany szyb windowy znacznie poprawiając dostępność do obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami. Wewnątrz zostaną przebudowane i wyremontowane łazienki wraz z montażem wyposażenia wpływającego na dogodne korzystanie przez osoby niepełnosprawne. Prowadzone roboty obejmują roboty ziemne, rozbiórkowe, ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne.

Koszt  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniesie 896 236,44 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 680 000,00 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w kwietniu 2023 roku

Przedmiotem inwestycji jest  wykonanie robót budowlanych zmierzających do dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Partyzantów 39 w Chodlu. W ramach zadania przy istniejącym  budynku zostanie wybudowany szyb windowy znacznie poprawiając dostępność do obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami. Wewnątrz zostaną przebudowane i wyremontowane łazienki wraz z montażem wyposażenia wpływającego na dogodne korzystanie przez osoby niepełnosprawne. Prowadzone roboty obejmują roboty ziemne, rozbiórkowe, ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne.

Koszt  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniesie 896 236,44 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 680 000,00 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w kwietniu 2023 roku

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416